බල රහිත රෝලර්

  • Unpowered roller

    බල රහිත රෝලර්

    බල රෝලරය යනු වාහක පටිය ධාවනය කරන හෝ එහි ධාවන දිශාව වෙනස් කරන රවුම් රෝල් අංගයකි. එය වර්ග දෙකකට බෙදිය හැකිය: ඩ්‍රයිව් රෝලර් සහ සුක්කානම් රෝලර්. බලය මාරු කිරීමේ ප්‍රධාන අංගය ඩ්‍රයිව් රෝලර් ය. ධාවන බල රෝලරය තනි බල රෝලරයකට බෙදා ඇත (බල රෝලරයට පටියෙහි එතීමේ කෝණය 200 ° සිට 230 below ට වඩා අඩුය), බහු බල රෝලර් (සාමාන්‍යයෙන් අධි බලය සඳහා භාවිතා වේ) සහ ද්විත්ව බල රෝලර් (එතීමේ කෝණය දක්වා) 350 °). අවශ්‍යයි ...