විශ්ව බෝලය

  • Universal ball

    විශ්ව බෝලය

    Huzhou YUANTUO යනු යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු සමාගමක් වන අතර R & D, සියලු වර්ගවල ප්‍රවාහන ස්වයංක්‍රීය උපකරණ සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම, භාණ්ඩ ගබඩා කිරීමේ උපකරණ සහ කොටස්. මෙම ව්‍යාපාරයට සියලු වර්ගවල තනි යන්ත්‍ර සහ අමතර කොටස් සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම, බහු යන්ත්‍ර සම්බන්ධ කිරීම හා ගැටීම සහ ක්ෂේත්‍ර ඉංජිනේරු විද්‍යාව සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළත් වේ. ශක්‍ය සහ විශ්වාසදායක යාන්ත්‍රික උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීම අපගේ වගකීමයි ...