චතුරස්රාකාර රෝලර්

  • Square roller

    හතරැස් රෝලර්

    හතරැස් රෝලර් නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන වශයෙන් සමන්විත වන්නේ රෝලර් ශරීරයේ ආරම්භක හැරීම, ආරම්භක ස්ථිතික තුලනය, ඇඟිලි ගැසීම් සහ පතුවළ හිස වෑල්ඩින් කිරීම, සිහින් හැරීම සහ සිහින් ගතික සමතුලිතතාවය ය. වටකුරු බව, සිලින්ඩරාකාරතාවය සහ ness ජු බව වැනි හැසිරීම් ඉවසීම මිලි මීටර් 0.2 ට වඩා අඩු විය යුතු නම්, ඉහළ සිලින්ඩරාකාර ඇඹරුම් යන්තය හෝ රෝල් ඇඹරුම් යන්තය අවසන් කිරීමෙන් පසු ඇඹරීමට අවශ්‍ය වේ. මතුපිට දෘ ness තාව අවශ්‍ය නම්, තාප පිරියම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය එකතු කළ යුතුය. රෝලරය ෆෝ ...