ඕ බෙල්ට් වාහකය

  • O belt conveyor

    ඕ පටි වාහකය

    සියලු වර්ගවල පෙට්ටි, බෑග්, පැලට් සහ වෙනත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා රේස්වේ වාහකය සුදුසු වේ. තොග ද්‍රව්‍ය, කුඩා අයිතම හෝ අක්‍රමවත් භාණ්ඩ පැලට් හෝ පිරිවැටුම් පෙට්ටිවල තැබිය යුතුය. එයට එක් බර ද්‍රව්‍යයක් ප්‍රවාහනය කිරීමට හෝ විශාල බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. ඩ්‍රම් රේඛා සම්බන්ධ කිරීම සහ පෙරීම පහසුය. විවිධ ක්‍රියාවලි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා බහුවිධ ඩ්‍රම් රේඛා සහ වෙනත් වාහක හෝ විශේෂ යන්ත්‍ර සහිත සංකීර්ණ ප්‍රවාහන ප්‍රවාහන පද්ධතියක් එයට සෑදිය හැකිය. සිරස් රෝලර් ...