මෙෂ් බෙල්ට් වාහකය

  • Mesh belt conveyor

    මෙෂ් පටි වාහකය

    සම්ප්‍රේෂණ යන්ත්‍රෝපකරණ, දැල් පටි වාහකය, එසවීම පිළිබඳ වෘත්තීය නිෂ්පාදනය. පීවීසී වාහක පටිය, ලෝහ දැල පටිය, දාම තහඩු පටිය, සෘජු ප්‍රවාහනය සහ එසවීම වැනි වාහක පටිය සහ එසවුම් වාහක පටිය විය හැකිය, සෝපානය අපි කඳු නැගීමේ වාහකය ලෙසද හඳුන්වන්නෙමු. පැති කාන්දු වීම හා ලිස්සා යාම වැළැක්වීමට. ව්‍යුහ ආකෘති වලට ඇතුළත් වන්නේ: තිරස් රේඛීය සංවහනය, එසවීම කඳු නැගීම යනාදිය. වාහක පටිය විය හැකිය ...