ග්‍රෝව් වාහක රෝලර්

  • Single groove roller

    තනි වලක් රෝලර්

    අඹරන ලද රෝලර් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය භාවිතා කිරීම හා නඩත්තු කිරීම 1. දිග තේරීම: විවිධ පළල සහිත භාණ්ඩ සඳහා, සුදුසු පළල සහිත රෝලර් තෝරා ගත යුතු අතර, “+ 50 මි.මී.” සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අනුගමනය කෙරේ 2. බිත්ති thickness ණකම සහ පතුවළ විෂ්කම්භය තෝරා ගැනීම: බර අනුව ස්පර්ශක රෝලරයට ඒකාකාරව බෙදා හරින සංවහන ද්‍රව්‍යයේ, රෝලරයේ බිත්ති thickness ණකම සහ පතුවළ විෂ්කම්භය තීරණය කිරීම සඳහා එක් එක් රෝලරයේ අවශ්‍ය බර ගණනය කරන්න. 3. රෝලර් ද්‍රව්‍ය සහ ...