වක්‍ර පටි වාහකය

  • Curved belt conveyor

    වක්‍ර පටි වාහකය

    වක්‍ර පටි ප්‍රවාහකය යනු විශාල සංවහන ධාරිතාවක්, අඩු මෙහෙයුම් පිරිවැයක් සහ පුළුල් යෙදුම් පරාසයක් සහිත සංවහන උපකරණ වේ. එහි ආධාරක ව්‍යුහයට අනුව, වර්ග දෙකක් තිබේ: ස්ථාවර වර්ගය සහ ජංගම වර්ගය; සංවහන ද්‍රව්‍යයන්ට අනුව, පටි, ප්ලාස්ටික් පටිය සහ වානේ පටි ඇත. වාහකයේ වැඩ කරන පරිසර උෂ්ණත්වය සාමාන්‍යයෙන් - 10 ℃ සහ + 40 between අතර වන අතර ද්‍රව්‍යයේ උෂ්ණත්වය 70 exceed නොඉක්මවිය යුතුය; තාප ප්‍රතිරෝධී රබර් පටියට හායි ප්‍රවාහනය කළ හැකිය ...