වක්රය වාහකය

  • curve conveyor

    වක්‍ර වාහකය

    වක්‍ර වාහකයට බීම ලේබල් කිරීම, පිරවීම, පිරිසිදු කිරීම සහ වෙනත් උපකරණවල තනි පේළි ප්‍රවාහනයේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි අතර තනි පේළියක් පේළි කිහිපයකට සාදා සෙමින් ගමන් කළ හැකි අතර එමඟින් ගබඩා ධාරිතාව නිපදවීමට සහ විෂබීජහරණය විශාල වශයෙන් පෝෂණය කිරීමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකි වේ. බෝතල් ගබඩා වේදිකාව සහ සීතල බෝතල් යන්ත්‍රය. අපට දාම වාහක දෙකක හිස සහ වලිගය අතිච්ඡාදනය වූ මිශ්‍ර දාමයක් බවට පත් කළ හැකිය, එවිට බෝතලය (කෑන්) ශරීරය ගතික තත්වයේ පවතී. එමඟින් පීඩනය තෘප්තිමත් කළ හැකිය ...