පටි වාහකය

  • belt conveyor

    පටි වාහකය

    සන්නාම හඳුන්වාදීම කාර්මික වාහක, ස්වයංක්‍රීය එකලස් කිරීමේ රේඛාව, පටි වාහකය, දාම තහඩු වාහකය, බල රෝලර් රේඛාව, බල රහිත රෝලර් රේඛාව, අත්හිටුවීමේ රේඛාව, වේග දාම නිෂ්පාදන රේඛාව, බර දාම තහඩු නිෂ්පාදන රේඛාව, ප්ලග් ඉන් රේඛාව , චතුර ලෙස තීරු, වයස්ගත රේඛාව සහ වෙනත් සම්මත නොවන උපකරණ. නිෂ්පාදන විස්තර ඕ-බෙල්ට් රෝලර් වාහකයේ තාක්ෂණික පරාමිතීන් මෝටර් පරාමිතීන්: බර ප්‍රකාශ කිරීම, සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ වේගය හෝ පාරිභෝගික ක්‍රියාකාරිත්වය අනුව නිර්මාණය කර ඇත ...